close
تبلیغات در اینترنت
آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم

آزمون چهار گزینه ای علوم هفتم

1) بزرگترین غده بدن کدام است؟

الف) کبد                       ب) لوزالمعده                     ج) هیپوفیز                   د) تیروئید

2) مهمترین عضو دستگاه گوارش از نظر هضم و جذب که همه مواد مغذی از آن جذب می شوند کدام است؟

الف) معده                   ب) لوزالمعده                    ج) روده ی کوچک          د) روده ی بزرگ

3) سطح خارجی دندان را چه ماده ای می پوشاند؟

الف) استخوان              ب) مغز دندان                   ج) عاج                    د) مینا

4) کدام ماده در گوارش چربی ها موثر بوده و محل ترشح آن کدام است؟


الف) بزاق – دهان       ب) صفرا – کبد          ج) اسید معده – معده          د) شیره گوارشی – روده ی بزرگ    


5) ترشحات کدام یک نقش بیشتری در تجزیه مواد غذایی دارد؟


الف) معده               ب) روده ی باریک          ج) کبد                    د) پانکراس


6) چین ها و پرزهای روده ، کدام ویژگی را در این اندام به وجود آورده است؟


الف) کاهش طول          ب) افزایش قطر          ج) کاهش حجم             د) افزایش سطح جذب


7) کار اپیگلوت و زبان کوچک چیست؟


الف) بستن راه بینی و راه نای      ب) بستن راه نای و راه بینی              ج) هر دو راه نای را می بندند      د) هر دو راه بینی را می بندند


8)کبد و پانکراس ترشحات خود را به وسیله دو لوله در یک نقطه به .............می ریزند.


الف) ابتدای روده باریک          ب) انتهای روده ی باریک          ج) معده                            د) ابتدای روده ی بزرگ


9)  به رگی سرخرگ گفته می شود که ....


الف) دارای خون تیره باشد.                  ب)  خون را از قلب دور گرداند.      ج) خون را به قلب برگرداند.  د) دارای خون روشن باشد.


 


10)   ابتدا و انتهای گردش خون ششی کدام است؟


الف) بطن چپ ، دهلیز چپ                  ب)  بطن راست ، دهلیز راست


ج) بطن چپ ، دهلیز راست                  د)  بطن راست ، دهلیز چپ


 


11)    نقش دریچه میترال چیست؟


الف) انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست                 ب) عدم برگشت خون از بطن راست به دهلیز راست


ج) انتقال خون از بطن راست به سرخرگ ششی       د)   عدم برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ


 


12) در نیمه ی راست قلب چه خونی جریان دارد؟


الف) روشن – برای رفتن به ششها                  ب) روشن – برای رفتن به تمام اندام های بدن


ج) تیره – برای رفتن به تمام اندام های بدن         د) تیره – برای رفتن به شش ها


13) کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟


الف) خون گردش عمومی از بطن راست تامین می شود.


ب) خون گردش عمومی به دهلیز راست وارد می شود.


ج) دیواره ی بطن چپ قطورتر از دیواره بطن راست است.


د) وجود بافت پیوندی در اطراف قلب به حفاظت آن کمک می کند.


14) در هنگام انقباض بطن ها ، وضعیت دریچه های قلب چگونه است؟


الف) سینی ها باز ، دولتی و سه لتی بسته              ب) سینی ها بسته ، دولتی و سه لتی باز


ج) سه لتی و سینی سرخرگ ششی باز                د) دولتی و سینی آئورت بسته


15)کدام مطلب در مورد سرخرگ آئورت درست است؟


الف) از دهلیز چپ خارج می شود.              ب) به دهلیز چپ وارد می شود.


ج) از بطن چپ خارج می شود.                   د) به بطن چپ وارد می شود.


16) کدام گزینه مراحل یک ضربان قلب را درست بیان می کند؟


الف) انقباض دهلیزها – انقباض بطن ها – استراحت عمومی


ب) انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها – استراحت عمومی


ج) استراحت عمومی – انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها


د) استراحت عمومی – انقباض دهلیز ها – انقباض بطن ها


17) کدام یک از رگ های بدن جدار ضخیم و قابل ارتجاع دارند؟اثبات علمی سکسکه و راه خلاصی از آن


الف) سیاهرگ                ب)سرخرگ               ج)مویرگ         د)سرخرگ  ششی


18) دوسیاهرگ بزرگ زیرین و بالایی ،خون همه اندام ها را، به کدام حفره قلب می ریزند؟


الف ) دهلیز چپ         ب) بطن چپ                ج) بطن راست               د) دهلیز راست


19) کدام یک از موارد زیر از وظایف خون نمی باشد؟


الف) انتقال مواد         ب) ایمنی بدن        ج) تنظیم دمای بدن           د) دفع مواد زاید از بدن


20) در مواقع بروز عفونت در بدن تعداد کدام سلول ها افزایش می یابد؟


الف) پلاکت ها               ب) گلبول های قرمز          ج) گلبول سفید                  د) هرسه