close
تبلیغات در اینترنت
آغاز ثبت نام برای آزمون استخدامی نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور سال 1394
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

آغاز ثبت نام برای آزمون استخدامی نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور سال 1394

اطلاعیه نهادکتابخانههاي عمومی کشوردربارهتاریخونحوهثبتنامازداوطلبانمتقاضیشرکت

درآزموناستخدامینهادکتابخانههايعمومیکشورسال 1394

1393 ، این نهاد به منظور تکمیل نیروهاي متخصص و /12/ بر اساس مصوبه هیات امناي نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور مصوب 18

موردنیاز خود، از طریق برگزاري آزمون (امتحان و مسابقه) و انجام گزینش، از میان افراد واجد شرایط در رشته شغلی کتابدار دعوت به

همکاري می کند. بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که ثبت نام منحصراً به صورت

94 آغاز و در روز /04/ از روز یکشنبه مورخ 14 www.sanjesh.org : اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

94 پایان می پذیرد. /04/ یکشنبه مورخ 21

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم

نمودن مدارك و اطلاعات موردنیاز ثبت نام، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

شرایطعمومیاستخدام:

1) تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

2) داشتن تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

3) التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

4) اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه.

5) گواهی انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي آقایان.

توضیح: کارت یا برگ معافیت موقت موردپذیرش نیست و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل

94 باشد. /06/ از 31

6) داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه هاي اجرایی و یا بازخرید خدمت آن ها باشند.

7) نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

8) داوطلبان نباید ازجمله افرادي باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

9) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شود.

10 ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

11 ) احراز صلاحیت هاي عمومی به تائید گزینش.

شرایط اختصاصی استخدام:

1) داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی و یا مدارك بالاتر در رشته هاي تحصیلی کتابداري (کلیه گرایش ها)، علوم کتابداري و اطلاع

رسانی (کلیه گرایش ها) و علم اطلاعات و دانششناسی (کلیه گرایش ها)، صادره از یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تائید

وزارت علوم تحقیقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی.

74 و قبل از آن) و حداکثر سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی 36 /06/ 2) داشتن حداقل سن 20 سال تمام (متولدین 31

56 و بعد از آن) و دکتري 40 سال (متولدین /06/ 58 و بعد از آن)، کارشناسی ارشد 38 سال ( متولدین 31 /06/ سال (متولدین 31

54/06/31 و بعد از آن).

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیههاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) جانبازان و آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 % به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال

و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف هستند.

ب) خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.

ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

د) مدت خدمت سربازي

1357 به خدمت اشتغال داشته اند ، به میزان /11/ ه) داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه هاي اجرایی از تاریخ 22

مدت خدمت غیررسمی آنها.

٢

3) دارا بودن حداقل معدل 12 در مدرك تحصیلی یا گواهی موقت پایان تحصیلات براي داوطلبان با مدرك کارشناسی و حداقل معدل

14 براي داوطلبان با مدرك کارشناسی ارشد و حداقل معدل 16 براي داوطلبان با مدرك تحصیلی دکتري.

تبصره: مدارك فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی خارج از کشور، بر اساس ضوابط ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري /

بهداشت درمان و آموزش پزشکی (در زمان ثبت نام) معتبر خواهد بود.

4) ارائه تعهد محضري مبنی بر اشتغال در تمامی مناطق شهرستان ثبت نامی و کتابخانه موردنظر نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور پس از

پذیرش قطعی به مدت حداقل ده سال از زمان استخدام.

5) بومی بودن در سطح استان محل تقاضا براي داوطلبان مرد و بومی بودن در سطح شهرستان محل تقاضا براي داوطلبان زن الزامی

است.

تبصره: به داوطلبی بومی گفته می شود که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشد:

الف -شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل موردتقاضا براي استخدام یکی باشد.

ب -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل

خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر داوطلب با شهرستان یا استان محل موردتقاضا براي استخدام آنان یکی باشد.

ج -داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان

و یا استان محل موردتقاضا براي استخدام طی کرده باشد.

د -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار ( 4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل موردتقاضا براي

استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارك لازم را به همراه مدارك موردنیاز در زمان مقرر ارائه نمایند.

6) کتابداران انجمنی، روستایی و یا سایر کارکنان قراردادي نهاد که شرایط اولیه را دارا باشند، در صورت دارا بودن دیگر شرایط ذکرشده

94 با نهاد کتابخانه ها آغاز به همکاري /01/ در این اطلاعیه، می توانند در آزمون نهاد شرکت نمایند و براي داوطلبانی که قبل از تاریخ 01

کرده باشند و در آزمون شرکت نمایند، درصورتی که حدنصاب نمره آزمون را کسب نمایند، به ازاي هرسال سابقه خدمت دو درصد و

حداکثر بیست درصد نمره کل اکتسابی به نمرات آزمون این داوطلبان افزوده خواهد شد.

تبصره 1: تعریف کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي به شرح ذیل است:

کتابدار انجمنی: کتابداران انجمنی به کتابدارانی گفته می شود که با اداره کل امور کتابخانه هاي استان محل خدمت خود قرارداد بر اساس

قانون کاردارند و حقوق آن ها از محل انجمن استان پرداخت می شود.

کتابدار روستایی: کتابداران روستایی به کتابدارانی گفته می شود که بر اساس تقسیمات کشوري محل خدمت آن ها در کتابخانه هاي

روستایی است و بر اساس شیوه نامه جذب نیروي انسانی براي کتابخانه هاي روستایی، در قالب قرارداد ساعتی با نهاد همکاري می کنند.

کارکنان قراردادي: کارکنان قراردادي به کارکنانی گفته می شود که به موجب قرارداد، به طور موقت براي مدت معین و کار مشخص

به صورت خرید خدمت در نهاد به کار گرفته شده اند.

تبصره 2: سنوات کمتر از یک سال قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره 3: در شهرستان هایی که اعلام ظرفیت پذیرش ندارد، کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي شاغل در این شهرستان ها ،

می توانند در سایر شهرستان ها ي همان استان، بدون توجه به گزینه ي بومی بودن، شرکت کنند. محل خدمت این دسته از

شرکت کنندگان، شهرستان محل ثبت نام خواهد بود. لذا شرط بومی بودن براي کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي زن در

صورت عدم نیاز شهرستان محل خدمت کنونی، بومی بودن در سطح استان محل تقاضا است.

تبصره 4: نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور میتواند در زمان شروع به کار پذیرفته شدگان نهایی حسب مورد، نسبت به جابجایی نیروي

انسانی در سطح استان با توجه به کمبود نیرو و کتابخانه هاي جدیدالتأسیس اقدام نماید.

7) کسب موفقیت در آزمون کتبی و مراحل گزینش.

8) به منظور احراز مهارت هاي پایه و عمومی فناوري اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر

موضوع تبصره دو ماده ( 42 ) قانون مدیریت خدمات کشوري، پذیرفته شدگان نهایی موظف اند حداکثر یک ماه پس از اعلام تائید گزینش،

صادره از مراکز و مؤسسات تائید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزي (ICDL) مدارك مربوط به کسب مهارت هاي هفت گانه

کشور را ارائه نمایند.

٣

تذکر مهم 1: ملاك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان

94/06/31 است.

تذکر مهم 2: کسانی که فاقد گواهی نامه هاي مذکور می باشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمی باشند موظف اند

سایت مرکز « مؤسسات تعیین صلاحیت شده » با عنوان « اعتبار سنجی مؤسسات آموزشی » دریکی از مراکز تعیین شده که در بخش

قابل مشاهده است، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهی نامه مذکور را ارائه www.smtc.ac.ir آموزش مدیریت دولتی با آدرس

نمایند.

مراحلثبتنام:

www.sanjesh.org : -1 مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

-2 تکمیل فرم تقاضانامهي الکترونیکی در سایت مذکور.

-3 ارسال عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاري نماید.

3 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ). × عکس 4 

باشد. JPG عکس اسکن شده باید با فرمت 

200 پیکسل باشد. × 300 پیکسل و حداقل 300 × اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400 

تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. 

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد. 

حاشیه هاي زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. 

حتی الامکان عکس ها سیاه وسفید و یا در صورت رنگی بودن داراي زمینه سفید باشد. 

تبصره 1: اسکن عکس از روي کارت هاي شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نیست و داوطلبان لازم است از اصل

عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.

تبصره 2: عکس خواهران باید باحجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب می گردد.

پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی: داوطلبان لازم است به وسیله کارت هاي عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها

450 (چهارصد و / و پرداخت مبلغ 000 www.sanjesh.org فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمانبرگزاريآزمونونحوهدریافتکارتشرکتدرآزمون:

94 براي مشاهده و پرینت بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی /06/ کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 03

94 در مکان هایی که متعاقباً اعلام می گردد برگزار خواهد /06/ قرار خواهد گرفت. آزمون در روزجمعهتاریخ 06 www.sanjesh.org

شد.

ساعت شروع برگزاري آزمون و محل برگزاري آزمون در هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

احصاءمجموعنمراتورتبهداوطلبان:

شرط اولیه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفی به گزینش، به شرح ذیل است:

- پس از برگزاري آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک هریک از مواد امتحانی آزمون احصاء شده و مجموع نمرات به دست

می آید.

۴

- اولویت، کسب حدنصاب آزمون یعنی پنجاه درصد ( 50 %) نمره کل آزمون بوده و در صورت عدم احراز حدنصاب در

شهرستان انتخابی و عدم تکمیل ظرفیت در آن شهرستان، جذب از طریق مسابقه بر اساس رتبه هاي اعلامی صورت

می پذیرد.

گزینش:

پذیرفته شدگان آزمون پس از طی گزینش، به همکاري دعوت خواهند شد.

امتیازاتوسهمیههايقانونی:

25 درصد ( 25 %) سهمیه استخدامی به ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران -1

جانبازان بیست وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان داراي یک سال و بالاي یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید که

توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به نهاد معرفی شوند، در صورت شرکت در آزمون و به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، بر

اساس قانون مربوطه اختصاص می یابد.

-2 پنج درصد ( 5%) سهمیه استخدامی به رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و

فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد ( 25 %) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت، در صورت شرکت در آزمون و به شرط دارا

بودن شرایط مندرج در آگهی، بر اساس قانون مربوطه اختصاص می یابد

منابعآزمون:

سؤالات آزمون به منظور سنجش توانمندي و سطح دانش عمومی متقاضیان رشته شغلی کتابداري، بر اساس سرفصلها و منابع

ذیل تعیین می شود:

جدول شماره ( 1) – سرفصل ها و منابع آزمون نهاد

سرفصل منابع

خدمات عمومی

-1 ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانهاي براي کودکان و نوجوانان)، ثریا قزل ایاغ، ناشر:

.( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( 1383

-2 خدمت عالی به مشتري: راهنماي عملی براي کتابداران ( 1391 )، نوشته دارلین واینگایند، ترجمه مرضیه هدایت و مریم جابر.

انتشارات سمت.

-3 کتابخانههاي عمومی و مدارس: توسعه همبستگیهاي نهادي، تألیف ناتالی ریف زیارنیک، ترجمه دکتر مهرداد نیکنام، ناشر:

.( نهاد کتابخانههاي عمومی کشور، ( 1390

-4 آموزش سواد اطلاعاتی؛ مفاهیم، روشها و برنامهها، تألیف مهري پریرخ. نشر کتابدار.

خدمات مرجع

1 - اصول و خدمات مرجع در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، تألیف محمدحسین دیانی، مشهد: انتشارات کتابخانههاي

. رایانهاي، 1387

-2 جستجوي اطلاعات علمی  پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تألیف محمدرضا داور پناه. تهران: انتشارات دبیزش،

.1382

. اخلاق حرفهاي 1- اخلاق حرفهاي کتابداران و اطلاعرسانان. تألیف انجمن علمی کتابداري شاخه قم. نشر کتابدار، 1392

مدیریت کتابخانه 1- مدیریت کتابخانه و نظام اطلاعرسانی. نوشته موهیندر سینق. ترجمه دکتر غلامرضا فدائی. تهران: نهاد کتابخانههاي عمومی

. کشور، چاپ دوم، 1388

۵

. سازمان دهی 1- فهرستنویسی؛ اصول و روشها. تألیف سید مهدي طاهري و رحمتالله فتاحی. تهران: نشر کتابدار، 1391

اطلاعات، ارتباطات

و فناوري اطلاعات

. -1 فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ اصول و کاربرد. تألیف ربابه فرهادي. تهران: نشر کتابدار، 1390

-2 فناوري اطلاعات، مفاهیم و کاربردها. تألیف کنت سی. لاودن و جین پی. لاودن. ترجمه حمید محسنی. ویراست سوم. نشر

. کتابدار، 1392

. -3 اطلاعات و ارتباطات؛ مفاهیم، کاربردها و جغرافیاي سیاسی. تألیف اسدالله آزاد. تهران: نشر کتابدار، 1386

تذکرات:

-1 با توجه به اینکه مدارك متقاضیان استخدام توسط نهاد کتابخانه ها، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون بررسی خواهد شد، لذا

درصورتی که مدارك داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچ گونه

حقی براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون (شامل اعلام نتایج اولیه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)

چنانچه مشخص شود داوطلب مدارکی خلاف واقع ارائه نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از ادامه روند مراحل

جذب محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مذکور لغو و بلااثر می گردد. این گونه داوطلبان حق هیچ گونه اعتراضی نداشته

و تا پنج سال از شرکت در آزمون هاي استخدامی نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور محروم خواهند شد.

-2 ایثارگران 50 درصد مبلغ ثبت نام را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کل مبلغ مزبور معاف می باشند. لازم به ذکر است که با

توجه به الزام پرداخت مبلغ مذکور به علت ثبت نام اینترنتی، واجدین شرایط (ایثارگران) می بایست مبلغ مذکور را واریز و پس از

هماهنگی و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ واریزي به ایشان قابل استرداد خواهد بود.

-3 لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده براي ثبت نام تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام

نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند.

-4 شرکت در آزمون نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور و کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی براي متقاضی ایجاد

نمی کند و متقاضی با علم به این موضوع در آزمون نهاد شرکت می کند.

-5 به مدارك دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در

آگهی و همچنین مدارك معادل (به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت که در آزمون جامع سازمان سنجش

آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر باارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده

نخواهد شد.

-6 مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه می بایست

به تائید سازمان مرکزي دانشگاه مذکور برسد.

دریافت نمایند. www.sanjesh.org -7 داوطلبان می توانند کارنامه آزمون را از سایت سازمان سنجش به آدرس

به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. www.Iranpl.ir -8 اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق درگاه نهاد به آدرس

۶

جدول شماره 2: ظرفیت پذیرش به تفکیک استان و شهرستان

نام استان ظرفیت پذیرش در هر شهرستان

آذربایجان شرقی آذرشهر ( 1 نفر)، بستان آباد ( 1 نفر)، شبستر ( 2 نفر)، مراغه ( 2 نفر)، ملکان ( 2 نفر)، میانه ( 2 نفر)، ورزقان ( 1 نفر)، هریس ( 3 نفر)، هوراند ( 2

نفر).

آذربایجان غربی ارومیه ( 6 نفر)، پلدشت ( 1 نفر)، چالدران ( 2 نفر)، سردشت ( 1 نفر)، شوط ( 1 نفر)، مهاباد ( 1 نفر).

اردبیل بیله سوار ( 1 نفر)، خلخال ( 1 نفر)، مشگین شهر ( 1 نفر)، نیر ( 1 نفر).

اصفهان

اردستان ( 2 نفر)، برخوار ( 1 نفر)، بوئین و میاندشت ( 2 نفر)، تیران و کرون ( 2 نفر)، چادگان ( 2 نفر)، خمینی شهر ( 1 نفر)، خوانسار ( 2 نفر)،

خور و بیابانک ( 2 نفر)، دهاقان ( 2 نفر)، سمیرم( 1 نفر)، شاهین شهر و میمه ( 1 نفر) ، شهرضا( 1 نفر)، فریدن( 2 نفر)، فریدون شهر( 2 نفر)،

فلاورجان ( 2 نفر)، کاشان ( 2 نفر)، گلپایگان ( 2 نفر)، لنجان ( 2 نفر) ، مبارکه ( 4 نفر)، نائین ( 2 نفر)، نجف آباد ( 2 نفر)، نطنز( 2 نفر).

البرز اشتهارد ( 3 نفر)، ساوجبلاغ ( 1 نفر)، فردیس ( 1 نفر)، کرج ( 1 نفر)، نظرآباد ( 2 نفر).

ایلام آبدانان ( 1 نفر)، بدره ( 1 نفر)، سیروان ( 1 نفر)، ملکشاهی ( 1 نفر)، مهران ( 1 نفر).

بوشهر بوشهر ( 1 نفر)، تنگستان ( 2 نفر)، جم ( 2 نفر)، دیر ( 1 نفر)، عسلویه ( 1 نفر)، کنگان ( 4 نفر)، گناوه ( 1 نفر).

چهارمحال و بختیارار يدل ( 1 نفر)، بروجن ( 3 نفر)، سامان ( 1 نفر)، شهرکرد ( 1 نفر)، فارسان ( 2 نفر)، کوهرنگ ( 1 نفر)، کیار ( 2 نفر)، لردگان( 2 نفر).

خراسان جنوبی بشرویه ( 1 نفر)، زیرکوه ( 1 نفر)، سرایان ( 1 نفر)، سربیشه ( 1 نفر)، قائنات ( 3 نفر)، نهبندان ( 1 نفر).

خراسان رضوي تایباد ( 2 نفر)، تربت جام ( 2 نفر)، جغتاي ( 1 نفر)، جوین ( 1 نفر)، چناران ( 1 نفر)، داورزن ( 1 نفر)، درگز ( 2 نفر)، زاوه ( 1 نفر)، سرخس( 1

نفر)،کلات ( 1 نفر)، گناباد ( 2 نفر)،

خراسان شمالی اسفراین ( 1 نفر)، رازوجرگلان ( 1 نفر)، گرمه ( 2 نفر).

خوزستان

آغاجاري ( 3 نفر)، اندیکا ( 1 نفر)، اندیمشک ( 1 نفر)، اهواز ( 8 نفر)، باغ ملک ( 2 نفر)، باوي ( 2 نفر)، بندرماهشهر ( 1 نفر)، بهبهان ( 3 نفر) ،

حمیدیه ( 3 نفر)، خرمشهر ( 4 نفر)، دزفول ( 3 نفر)، دشت آزادگان ( 2 نفر)، رامشیر ( 1 نفر)، رامهرمز ( 3 نفر)، شادگان ( 2 نفر)، شوش ( 1 نفر)،

کارون ( 1 نفر)، لالی ( 2 نفر)، مسجدسلیمان ( 4 نفر)، هفت گل ( 1 نفر)، هندیجان ( 3 نفر)، هویزه ( 2 نفر).

زنجان ایجرود ( 2 نفر)، زنجان ( 2 نفر)، سلطانیه ( 2 نفر).

سمنان آرادان ( 1 نفر)، دامغان ( 1 نفر)، سرخه ( 2 نفر)، سمنان ( 2 نفر)، شاهرود(بیارجمند) ( 1 نفر)، مهدي شهر ( 1 نفر)، میامی ( 1 نفر).

سیستان و بلوچستا ا نیرانشهر ( 3 نفر)، خاش ( 2 نفر)، زابل ( 2 نفر)، زهک ( 1 نفر)، سراوان ( 1 نفر)، سیب و سوران ( 1 نفر) ، فنوج ( 1 نفر) ، قصرقند ( 1 نفر) ،

مهرستان ( 1 نفر)، میرجاوه ( 1 نفر)، نیک شهر ( 1 نفر)، هامون ( 1 نفر)، هیرمند( 1 نفر).

فارس استهبان ( 1 نفر)، بوانات ( 1 نفر)، خنج ( 1 نفر)، داراب ( 1 نفر)، زرین دشت ( 2 نفر)، فیروزآباد ( 2 نفر)، کوار ( 1 نفر)، سپیدان ( 1 نفر)، گراش

3 نفر) ، لارستان ( 2 نفر)، لامرد ( 3 نفر)، مهر ( 1 نفر). )

قزوین آوج ( 2 نفر)، البرز ( 5 نفر)، قزوین ( 2 نفر).

قم قم ( 10 نفر).

کردستان بانه ( 2 نفر)، دیواندره ( 1 نفر)، سروآباد ( 1 نفر)

کرمان ارزوئیه ( 2 نفر)، بافت ( 1 نفر)، بم ( 2 نفر)، بردسیر( 1 نفر)، رابر ( 1 نفر)، راور ( 2 نفر)، رفسنجان ( 1 نفر)، رودبارجنوب ( 1 نفر) ، ریگان ( 2

نفر)، زرند ( 1 نفر)، سیرجان ( 6 نفر)، فاریاب ( 2 نفر)، فهرج ( 2 نفر)، منوجان ( 1 نفر).

کرمانشاه اسلام آبادغرب ( 3 نفر)، ثلاث باباجانی ( 1 نفر)، دالاهو ( 2 نفر)، صحنه ( 1 نفر)، قصرشیرین ( 1 نفر)، کنگاور ( 1 نفر)، هرسین ( 2 نفر).

کهگیلویه و بویراحم ب داشت ( 2 نفر)، بهمئی ( 1 نفر)، گچساران ( 1 نفر).

گلستان آزادشهر ( 1 نفر)، رامیان ( 2 نفر)، گالیکش ( 1 نفر)، گنبدکاووس ( 1 نفر).

گیلان رودبار ( 1 نفر)، سیاهکل ( 1 نفر)، ماسال ( 1 نفر).

لرستان ازنا ( 2 نفر)، الیگودرز ( 1 نفر)، چگنی ( 1 نفر)، درود ( 1 نفر)، رومشکان ( 1 نفر)، سلسله ( 1 نفر).

مازندران آمل ( 1 نفر)، بابل ( 1 نفر)، سیمرغ ( 1 نفر)، کلاردشت ( 1 نفر)، گلوگاه ( 1 نفر).

مرکزي اراك ( 1 نفر)، خنداب ( 2 نفر)، دلیجان ( 3 نفر)، زرندیه ( 1 نفر)، ساوه ( 2 نفر)، شازند ( 5 نفر)، فراهان ( 1 نفر)، کمیجان ( 1 نفر).

هرمزگان ابوموسی ( 1 نفر)، بشاگرد ( 1 نفر)، بندرلنگه ( 1 نفر)، حاجی آباد ( 1 نفر)، خمیر ( 1 نفر) ، رودان ( 3 نفر) ، قشم ( 2 نفر )، میناب ( 2 نفر) ،

بستک( 1 نفر)، جاسک( 1 نفر)، بندرعباس( 1 نفر).

همدان بهار ( 1 نفر)، تویسرکان ( 2 نفر)، فامنین ( 1 نفر)، کبودرآهنگ ( 1 نفر)، همدان ( 2 نفر).

یزد اردکان ( 1 نفر)، بهاباد ( 1 نفر)، تفت ( 1 نفر)، مهریز ( 1 نفر)، یزد ( 1 نفر).__