close
تبلیغات در اینترنت
لیست رشته های پزشکی،دارو ودندان پزشکی دانشگاه آزاد در شهریور95
سایت دانش آموزان قره چپق

سخن بزرگان :

جدید ترین مطالب
آخرین مطالب سایت
تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت تبليغات در سایت تبليغات در سایت

لیست رشته های پزشکی،دارو ودندان پزشکی دانشگاه آزاد در شهریور95

10201

 

دندانپزشکی - دکتری عمومی

704

واحد دندانپزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

175

واحد اصفهان(خوراسگان)

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

702

واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

112

واحد بروجرد

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

102

واحد تبریز

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

227

واحد دندانپزشکی تهران

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

789

واحد دندانپزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10201

دندانپزشکی - دکتری عمومی

163

واحد شیراز

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

703

واحد پزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

119

واحد اردبیل

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

723

واحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

136

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

735

واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

102

واحد تبریز

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

710

واحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

208

واحد ساری

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

782

واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

104

واحد شاهرود

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

701

واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

154

واحد قم

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

749

واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

111

واحد مشهد

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

718

واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

150

واحد نجف آباد

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

746

واحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

108

واحد کرمان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

715

واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

105

واحد یزد

زن و مرد

10101

پزشکی - دکتری عمومی

713

واحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

 

 

 

 

 

10303

داروسازی - دکتری عمومی

260

واحد آیت ا... آملی

زن و مرد

10303

داروسازی - دکتری عمومی

792

واحد آیت ا... آملی-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10303

داروسازی - دکتری عمومی

142

واحد دامغان

زن و مرد

10303

داروسازی - دکتری عمومی

739

واحد دامغان-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد

10303

داروسازی - دکتری عمومی

225

واحد علوم داروئی

زن و مرد

10303

داروسازی - دکتری عمومی

705

واحد علوم داروئی-ظرفیت مازاد خودگردان

زن و مرد