خواهشمنداست رشته خود را مشخص فرمایید
(19.51%) 988
ریاضی,فیزیک
(50.57%) 2560
علوم تجربی
(8.593%) 435
فنی و حرفه ای
(18.60%) 942
انسانی
(2.706%) 137
معارف

تعداد شرکت کنندگان : 5062